ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ЯСЛА-САДОК) №8 «ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК»
НА 2011-2017 РОКИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВступ

    Реформування соціально-економічної і політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, в тому числі, і в освіті , яка потребує змін в організації та у змісті сучасного педагогічного процесу.
    Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі дошкільного навчального закладу, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту.
    Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес оновлення методів та форм роботи ДНЗ. Тому постає питання перегляду деяких підходів до планування діяльності дошкільного навчального закладу. Значного поліпшення потребує оновлення навчальної бази закладу, використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову діяльність і творчо організовують освітній простір.
    Вважаємо, що на сучасному етапі слід приділяти особливу увагу і реалізації оновлених завдань, змісту співпраці педагогів і батьків, створенню умов оптимізації цього процесу.
    Тому Програма розвитку дошкільного навчального закладу №8 визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.
    Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.
   

І. SWOT-аналіз діяльності дошкільного навчального закладу №8

    В основу методології аналізу діяльності дошкільного навчального закладу покладена теорія М.Портера про конкурентоспроможність організації у власній галузі. Процес SWOT-аналізу на основі діяльності дошкільного навчального закладу №8 базується на системі блоків питань, а саме: організація освітньо-виховного процесу, інноваційна діяльність, кадрова політика, управління персоналом, управління маркетингом, фінансування, модернізація матеріально-технічної бази. SWOT-аналіз діяльності дошкільної установи представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

SWOT-аналіз сильних і слабких сторін

Напрямок діяльності

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Організація освітньо-виховного процесу

1. Гнучкість, диференціація педагогічного процесу
2. Високоякісне навчання, виховання дітей дошкільного віку
3. Висока мотивація освітнього процесу
4. Чітке календарне, перспективне планування освітньо-виховної роботи

1. Невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам
2. Недостатній рівень організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Інноваційна діяльність

1. Активний розвиток на шляху нововведень.
2. Вивчення, впровадження та поширення передового педагогічного досвіду вихователів ДНЗ №8:
- Телиці Л.Л. (гендерне виховання дошкільників);
- Войтюк Л.М. (формування гендерної компетентності батьків

1. Недостатня інноваційна спрямованість освітньо-виховного процесу
2. Недосконала система саморозвитку педагогів
3. Відсутність фінансування для широкого впровадження та використання інноваційних технологій, альтернативних методик
4. Низький рівень інформаційно-комунікаційної культури педагогів та вихованців

Кадрова політика, управління персоналом

1. Ефективний менеджмент, перевага демократичного стилю спілкування
2. Високий рівень професійної компетентності персоналу
3. Моральна і психологічна згуртованість колективу
4. Низька плинність кадрів
5. Чіткість в розподілі обов’язків

1. Необхідність в додаткових штатних одиницях для відкриття групи №6
2. Недосконале використання кваліметричних методів оцінки якості роботи персоналу

Управління маркетингом

1. Значний попит на додаткові освітні послуги
2. Позитивний імідж дошкільної установи в місті

1. Недостатня популяризація діяльності ДНЗ у засобах масової інформації та інформаційних виданнях

Фінансування

1. Позитивні зміни в позабюджетному фінансуванні

1. Нестабільність бюджетного фінансування

Модернізація матеріально-технічної бази

1. Оновлення розвивального середовища в групових кімнатах ДНЗ

1. Недостатнє забезпечення комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, меблями

Аналіз сприятливих можливостей та загроз для дошкільного навчального закладу №8

Можливості

Загрози

1. Високий рівень професійності працівників та якості послуг
2. Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг
3. Задоволення потреб громадян у підготовці дошкільників до навчання в школі в групі короткотривалого перебування дітей
4. Підвищення рівня конкурентоспроможності дошкільного закладу

1. Зростання темпів інфляції
2. Зростання соціально-політичної нестабільності
3. Зміни в потребах споживачівІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою

    Виходячи з SWOT-аналізу ми виробили мету та стратегію розвитку ДНЗ №8 (якісно визначений напрям розвитку), які ґрунтуються на можливостях закладу, сильних сторонах, нейтралізують перешкоди та слабкі сторони.
    Мета програми: вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.
    Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу №8: гуманітарний.
    Проблема створення освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу гуманітарного напрямку викликана рядом причин: недостатнім рівнем духовної, моральної, правової культури вже на етапі дошкільного дитинства; виникненням дитячої жорстокості, агресії. Ситуація неприйняття дитини в деяких сім’ях стає нічим іншим, як психогенно травмуючим фактором, тобто стресовою ситуацією для дитини. Тому настає гостра необхідність поліпшення стосунків між батьками і дітьми на основі широкого використання засобів етнопедагогіки, всебічного врахування умов нинішнього життя та менталітету українського народу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, формувати внутрішню культуру особистості – основне призначення гуманітарного напрямку.
    Виходячи з того, що гуманітарний розвиток – це модель розвитку, яка орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної дитини, ми визначили основні завдання програми:
• створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
• підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи;
• забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
• здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик, зокрема системи М.Монтесорі;
• удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
• удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
• підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
• якісне надання додаткових освітніх послуг (іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність);
• надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;
• створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
• збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян міста;
• оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
• модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.
    Принципи роботи за Програмою: - нормативності (у роботі керуватися основними нормативними документами);
- динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в освітньому середовищі);
- комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які стоять перед дошкільною установою);
- колективної та особистісної відповідальності за процес і результати діяльності дошкільного закладу;
- рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі).ІІІ. Структура Програми

Вступ
    І. SWOT-аналіз діяльності дошкільного навчального закладу №8
    ІІ. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою
    ІІІ. Структура Програми
    ІV. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми
    V. Очікуванні результати виконання програми
    Додатки
    Загальну модель додатків до Програми ми розглядаємо як комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів, з визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У них максимально враховано:
- суспільні потреби населення щодо рівня освіти;
- запровадження нових педагогічних та управлінських технологій;
- організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби;
- досягнення у галузі педагогічних новацій;
- впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в дошкільному закладі (моніторинг якості освіти );
- реальне забезпечення відкритості та доступності освітнього закладу перед громадськістю.
Додатки до Програми сформовано у блоки:
    І блок: Формування життєвої компетентності дошкільника (з врахуванням гуманітарного підходу)
Включає проекти:
- Виховуємо, розвиваємо особистість
- Здоров’я дитини
- Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М.Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
- Майбутній школяр
- Психологічний супровід у навчально-виховному процесі.
    ІІ блок: Управління персоналом
Включає проекти:
- Кадрова політика
- Менеджмент в колективі молодих педагогів
- Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів
    ІІІ блок: Формування педагогічної компетентності батьків
Включає проект «Дошкільний заклад – сім’я »
    V блок: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу
Включає проект «Оновлений ДНЗ».

ІV.Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми

- Бюджетне фінансування
- Позабюджетне фінансування
- Цільові кошти

V. Очікуванні результати виконання програми

    Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
- оновлення змісту дошкільної освіти;
- морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
- раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
- систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
- результативність надання додаткових освітніх послуг;
- формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі у групі короткотривалого перебування дітей;
- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
    Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні.

Додатки

Цільові проекти щодо виконання Програми розвитку дошкільного навчального закладу №8

Блок І. Формування життєвої компетентності дитини (з урахуванням гуманітарного підходу)

Проект 1. Виховуємо, розвиваємо особистість
Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей

Проект 2. Здоров’я дитини
Мета: залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї

Проект 3. Допоможи мені це зробити самому
(інтеграція ідей М.Монтессорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Ресурсне забезпечення проекту: за результатами аудиту педагогічного колективу дошкільного навчального закладу №8 73% педагогів здатні впроваджувати в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології.
Стан матеріально-технічної бази ДНЗ дозволяє організувати відповідне предметно-розвивальне середовище для впровадження цього проекту. Зібрані необхідні інформаційні ресурси щодо технології М.Монтессорі. Цей проект відповідає цілям реформування сучасної дошкільної освіти.
Метою освітнього проекту є створення моделі застосування елементів дидактичної системи М.Монтессорі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.
Завдання реалізації мети проекту:
- створити розвивальне предметно-просторове середовище;
- розробити та апробувати заняття з дидактичним матеріалом М.Монтессорі.

Проект 4. Майбутній школяр
(Організація роботи групи короткотривалого перебування дітей
з підготовки до школи)
Мета: задоволення потреб громадян у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку, у підготовці їх до навчання у школі
Завдання проекту:
- реалізація державної політики в галузі освіти;
- забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей;
- розвиток дітей відповідно до вікових особливостей, особистісних якостей, природних здібностей;
- соціалізація дитячої особистості;
- надання кваліфікованої допомоги дітям у формуванні вмінь та навичок, необхідних для навчання у школі

Проект 5. Психологічний супровід навчально-виховного процесу
Мета: повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей на кожному віковому етапі і, одночасно, захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.
Завдання проекту:
- підвищити ефективність діяльності практичного психолога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;
- забезпечити якісний психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;
- сприяти організаційно-правовому забезпеченню діяльності психологічної служби;
- орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикової поведінки дітей.
Пріоритети проекту: побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму; розробка розвиваючих, корекційних програм навчання та виховання.

ІІ блок: Управління персоналом

Проект 1 . Кадрова політика
Мета проекту: формування соціального замовлення на підвищення кваліфікації педагогів, виходячи з їх професійного розвитку.
Завдання проекту:
- створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ №8;
- розробити системний підхід до організації безперервної самоосвіти педагогів;
- підвищити мотивацію педагогів для участі у конкурсному русі шляхом формування механізму експертизи інноваційної діяльності.
Очікувані результати:
- Діагностичні карти професійної майстерності з визначення потреб педагогів у самоосвіті.
- Індивідуальні перспективні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Соціальний ефект:
- Підвищення рівня компетенції педагогів.
- Поліпшення якості освіти дітей за допомогою участі педагогів у конкурсному русі.
- Зменшення відсотка плинності кадрів в колективі.

Проект 2. Менеджмент в колективі молодих педагогів
    Проект «Менеджмент в колективі молодих педагогів» присвячений пріоритетному напрямку у вирішенні соціальних, освітніх проблем – менеджменту в освіті. Проект менеджменту творчого колективу в галузі освіти, перш за все, засновується на культурі проектного та інноваційного менеджменту і передбачає активну участь всіх педагогічних кадрів і безпосередню роботу молодих педагогів.
    Об’єктом проекту «Менеджмент в колективі молодих педагогів» є творчий колектив молодих вихователів, предметом – система управління (менеджмент) молодим творчим колективом.
    Мета проектної роботи:
• Сформувати менеджерську позицію в галузі освіти, яка здатна визначати стратегію діяльності творчого колективу і на її основі приймати рішення.
    Стратегія розвитку проекту «Менеджмент в творчому колективі молодих педагогів» складається із трьох етапів:
І. Створення творчого колективу із молодих спеціалістів в своєму закладі.
ІІ. Залучення молодих спеціалістів із інших освітніх закладів.
ІІІ. Залучення до участі в програмі молодих спеціалістів інших програм.
Очікувані результати:
    Участь молодих членів колективу у всіх міроприємствах, конкурсах, семінарах, конференціях, тренінгах. Результати діяльності будуть сприяти формуванню відкритого освітнього простору – створенню освітніх послуг, виникненню нових соціокультурних проектів, підтримці освітніх ініціатив.
    В організації роботи проекту «Менеджмент в творчому колективі молодих педагогів» ми виділили наступні напрямки:
- адаптаційна робота;
- психологічна підтримка;
- мотивація самоосвіти;
- організація професійної комунікації.
    Адаптаційна робота включає в себе:
1. знайомство з дошкільним навчальним закладом, представлення молодого педагога колективу на педагогічній раді;
2. анкетування (виявлення труднощів в роботі на початку навчального року);
3. закріплення педагога-наставника за молодим спеціалістом;
4. заповнення діагностичних карт росту педагогічної майстерності;
5. презентацію проекту «Менеджмент в творчому колективі молодих педагогів»;
6. визначення вільного методичного дня.
    Робота по організації професійної комунікації включає в себе такі напрямки, як встановлення професійної комунікації:
а) з наставниками – надання допомоги при складанні планів роботи, взаємовідвідування занять;
б) з колегами;
в) з адміністрацією;
г) з дітьми та їх батьками;
д) з колегами із інших освітніх закладів.
    Основні способи залучення педагогів в процес підвищення кваліфікації:
- педагогічне проектування;
- вирішення педагогічних ситуацій;
- активно-ігрові методи;
- індивідуальне та мікрогрупове дослідження;
- професійні конкурси;
- документальний аналіз;
- написання творчих робіт;
- ведення аналітичного щоденника;
- дискусійний спосіб;
- години інформаційного обміну;
- відвідування занять та інших режимних моментів колег з наступним аналізом;
- розробка та реалізація індивідуальних та парних професійних програм.
    Основні принципи проекту:
1. Взаємодія молодих педагогів різних дошкільних закладів.
2. Взаємне стимулювання учасників.
3. Реалізація загальної циклограми (плану) основних міроприємств.
4. Можливість індивідуальної ініціативної участі членів колективу в міроприємствах (міста, регіону) в якості:
- активного учасника;
- пасивного учасника (спостерігача);
- члена групи підтримки.
    Форми роботи творчого колективу:
- лекції; лекції-презентації досвіду;
- тематичні консультації.
    Поряд з цим будуть використовуватися інтерактивні форми роботи:
- тренінги;
- ділові ігри;
- робота з кейсами.
    Рефлексивно-аналітичний режим роботи:
- діагностика;
- аналіз результатів;
- експертиза проектного руху.
    Програми дозвілля:
- клуби творчого педагога;
- вечори авторської пісні;
- спортивні міроприємства і т.д.
    Очікування молодих педагогів – відкриття нового:
- визнання з боку суспільства;
- участь в акціях, направлених на розвиток творчого колективу;
- довіра з боку інших та бажання брати участь в успішній програмі;
- презентація проекту на різних рівнях;
- передача досвіду «Як бути успішним в молодіжній виховній програмі».
    6 сфер особистісного росту молодих спеціалістів:
- фізичний розвиток;
- розумовий розвиток;
- емоційний розвиток;
- соціальний розвиток;
- розвиток характеру;
- духовний розвиток
    Робота в рамках проекту «Менеджмент в творчому колективі молодих педагогів» забезпечить поступове залучення молодих педагогів у всі сфери професійної діяльності, а також сформує у молодих людей потребу у неперервній самоосвіті, працювати над формуванням індивідуального стилю творчої педагогічної діяльності, опираючись на досягнення педагогічного досвіду.

Проект 3. Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів
    Проект «Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів» направлений на професійний розвиток педагогів та їх методичну підтримку з допомогою Інтернету.
    Основна мета проекту: формування мережевих професійних спільнот педагогів, методична підтримка і професійне зростання педагогів за рахунок широкого використання засобів Інтернету.
    Основні завдання проекту:
- впровадження в практику моделі багаторівневої адаптивної системи професійного розвитку педагогів на основі удосконалення методик використання ІКТ;
- збільшення кількості педагогів, які отримують методичну та психологічну допомогу для підвищення своєї кваліфікації за допомогою використання засобів Інтернет;
- узагальнення досвіду використання Інтернету для вирішення завдань професійного розвитку педагогів.
Основні цільові групи: вихователь-методист, педагоги дошкільного закладу, практичний психолог, вчитель-логопед, вихователь зображувальної діяльності, музичні керівники, інструктор з фізичної культури.
    Основними пріоритетними напрямками, за якими буде вестисть робота з вказаною цільовою аудиторією являються:
- основи інформатизації освіти в галузі використання освітніх електронних видань та Інтернет-ресурсів в професійній діяльності педагогів;
- змістовні і методичні особливості реалізації освітнього процесу з використанням Інтернет-технологій, формування у педагогів мотивації до навчання з використанням засобів Інтернету.
    Основні форми надання Інтернет-підтримки педагогам:
- самостійна Інтернет-взаємодія педагогів з підрозділами, рубриками і каталогами інформаційних ресурсів Інтернет;
- тренінги: «Мій внутрішній світ», «Професія і особистість»;
- віртуальні клуби за інтересами.
    Результатом виконання проекту стане формування мережевих педагогічних спільнот, впровадження нових форм методичної роботи з педагогами за рахунок Інтернету, збільшення кількості педагогів, які отримують Інтернет-підтримку свого професійного розвитку.
    В Інтернеті, перш за все на національних освітніх порталах, повинні з’явитися адреси, за якими педагоги зможуть знайти матеріали для використання в своїй практичній діяльності, отримати консультації по питаннях, які їх хвилюють, обмінятися досвідом.

Блок ІІІ. Формування педагогічної компетентності батьків

Проект 1. Дошкільний заклад – сім’я
    Мета проекту: сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку; формувати сучасну педагогічну культуру батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки. Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців

ІV блок: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу

    Проект 1. Оновлений ДНЗ
    Мета проекту: забезпечення в дошкільному навчальному закладі належних умов для навчання і виховання дітей відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.
    Завдання проекту:
- провести комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасаду, заміні вікон;
- поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі дошкільного навчального закладу;
- забезпечити належний стан даху, його безпечну експлуатацію та збереження;
- забезпечити заклад сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу, забезпечення в першу чергу необхідними шкільними меблями учнів 6-річного віку;
- забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності дітей в закладі.
    Пріоритети проекту: здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ.
Очікувальні результати:
- забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вимог безпечних умов навчання та життєдіяльності в ДНЗ №8;
- оновлення матеріально-технічної бази ДНЗ.

ЗМІСТ

Вступ
1. SWOT-аналіз діяльності дошкільного навчального закладу №8
2. Мета, завдання, принципи роботи за Програмою розвитку дошкільного навчального закладу №8
3. Структура Програми
4. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми
5. Очікувані результати виконання Програми
ДодаткиПовернутись на Головну